Dimarts a les 12:15 h es farà el sorteig dels membres de les meses electorals del Prat

Divendres, 28 abril 2023 · 11:57 hores ActualitatEleccionsPolítica

Actualitat
Eleccions
Política

Aquest proper dimarts, 2 de maig, a les 12:15 h, el saló de plens de la Casa de la Vila acollirà el sorteig de les persones que seran designades membres de les meses electorals per als comicis municipals del 28 de maig proper. Es nomenaran presidents/es, vocals i substituts/es.

Per a cada mesa s’escull un/a president/a i dos vocals, que són els encarregats de controlar que tot vagi bé i de fer el recompte dels vots. El 28 de maig hauran de treballar des de les 8 h fins que s’acabi l’escrutini, a la nit.

Qui entra en el sorteig?

En el sorteig entren totes les persones censades al Prat, menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president/a de la mesa, a més, ha de tenir el batxillerat, formació professional o el graduat escolar. Cap candidat/a pot ser membre d’una mesa.

Se sabrà abans del 5 de maig

Un cop fet el sorteig, les juntes electorals tenen tres dies per comunicar-ho a les persones seleccionades. La notificació, doncs, s’ha d’haver enviat abans del 5 de maig. Si no, la designació pot quedar invalidada.

Presentació d’al·legacions

Si s’ha resultat escollit (tant titular com suplent) però no es pot assistir a la mesa, es poden presentar al·legacions fins al 13 de maig. La petició s’ha de fer a la Junta Electoral de Zona, que valorarà cada cas i ha de respondre en un màxim de cinc dies. El que decideixi la junta no es pot recórrer.

Motius per al·legar

Es poden alliberar d’anar a la mesa les persones que:

– Tenen més de 65 anys i ho demanen.

– Tenen una discapacitat

– Són pensionistes d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa

– Estan de baixa mèdica

– Estan embarassades de més de sis mesos, de permís per maternitat o fins que la criatura tingui 9 mesos

– Estan a la presó o internats en un hospital psiquiàtric

– Han estat membres demesa electoral anteriorment fins a 3 vegades en els últims 10 anys

– Han estat víctima d’un delicte en què l’agressor tingui una ordre d’allunyament i voti al mateix col·legi electoral

– Tenen una reducció de jornada laboral per a cura de menor de 8 anys o cura de persona amb discapacitat

– Tenen reducció de jornada per cuidar un familiar que no es pugui valdre per si mateix, sigui per edat, accident o malaltia i fins a segon grau de consanguinitat o afinitat

– Treballen aquell diumenge en feines essencials.

– Altres casos particulars que la Junta Electoral pugui decidir.

Remuneració

Els membres de les meses cobren 70 euros en concepte de dieta. També estan cobert per la Seguretat Social. A més, tenen dret a 5 hores de festa en el seu lloc de treball habitual l’endemà de les eleccions.

Què passa si no s’hi presenten?

Si els membres d’una mesa no s’hi presenten o l’abandonen sense causa justificada s’exposen a una multa o a penes de presó de tres mesos a un any.

Com funcionen el suplents?

Si el president/a no va al col·legi electoral, l’ha de substituir el primer suplent. Si aquest no hi és, el segon, i si tampoc, el primer vocal, i així successivament. Els suplents no poden marxar fins que la mesa no estigui constituïda.