L’Àrea Metropolitana injecta 10 milions contra la pobresa a 38 barris, dos del Prat

Sant Cosme i la Granja rebran 800.000 € per a projectes adreçats a col·lectius vulnerables
Dimarts, 29 novembre 2022 · 10:36 hores ActualitatEconomiaSocietat

Reunió de la Taula Comunitària de Sant Cosme.

Actualitat
Economia
Societat

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat un pla d’inversions de 9,8 milions d’euros a 38 barris de 14 municipis metropolitans –Barcelona exclosa- per a projectes per combatre la pobresa. Al Prat li corresponen 800.000 €, que es destinaran als barris de Sant Cosme i la Granja fins a 2024.

Es tracta d’un pla pilot per ajudar i aten­dre als col·lec­tius més vul­ne­ra­bles en aquells indrets on estan per­fec­ta­ment detec­ta­des situ­a­ci­ons de dese­qui­li­bris soci­als i econòmics. Els projectes que es desenvoluparan són els que els diferents ajuntaments van presentar a la convocatòria. La injecció economia de l’AMB cobrirà fins a un 70 % del cost dels projectes

Els pro­jec­tes inci­dei­xen en qüesti­ons com ara l’absen­tisme esco­lar, la lluita con­tra la bretxa digi­tal, la cohesió social, la reha­bi­li­tació d’espais, la con­vivència i la segu­re­tat, la violència de gènere, la millora de la relació entre les neces­si­tats for­ma­ti­ves i l’oferta d’ocu­pació i la cre­ació de xar­xes comu­nitàries i inte­gra­do­res, entre altres ini­ci­a­ti­ves.

Ampliació

Properament ampliarem la informació amb els projectes específics del Prat.

Entrevista a elprat.ràdio sobre aquest tema: