El Congrés dels Diputats aprova el conveni que protegeix les empleades de la llar

Divendres, 10 juny 2022 · 08:36 hores ActualitatDonesEconomia

Actualitat
Dones
Economia

El ple del Congrés dels Diputats ha ratificat el con­veni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) que amplia els drets de les empleades de la llar com, entre altres, la protecció per desocupació.

Aquest conveni garanteix que els drets de les empleades de llar siguin equitatius i no menys favorables que les condicions aplicables a la resta de les persones treballadores.

Actu­al­ment, les tre­ba­lla­do­res domèsti­ques, emmar­ca­des en un règim específic de la Segu­re­tat Social, no tenen dret a pres­tació per deso­cu­pació, la qual cosa el Tri­bu­nal de Justícia de la Unió Euro­pea (TJUE) va dic­ta­mi­nar recent­ment dis­cri­mi­na­tori.

En rati­fi­car el con­veni, Espa­nya haurà d’adop­tar mesu­res a fi d’asse­gu­rar que les tre­ba­lla­do­res domèsti­ques, com els altres tre­ba­lla­dors en gene­ral, gau­dei­xin de con­di­ci­ons d’ocu­pació equi­ta­ti­ves i con­di­ci­ons de tre­ball decent.

Quant a la remu­ne­ració, s’esti­pula la per­cepció del salari com a mínim una vegada al mes, limi­tant la remu­ne­ració en espècie.

Segons les dades del mes de maig del Minis­teri d’Inclusió, Segu­re­tat Social i Migra­ci­ons, el total de per­so­nes afi­li­a­des en aquest règim a Espa­nya és de 378.178, la gran majo­ria dones.