L’OMS redueix els límits de contaminació atmosfèrica i el Prat queda més lluny de complir-los

Nivells considerats fins ara segurs s’han fixat ara com a perillosos
Dijous, 23 setembre 2021 · 09:23 hores ActualitatSalutSocietat

Imatge aèria del Prat des del mar: la platja, la pineda, l'aeroport i la ciutat.

Actualitat
Salut
Societat

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat, 15 anys després, els indicadors de qualitat de l’aire per als principals contaminants atmosfèrics. L’OMS considera especialment nocives quatre substàncies, a les quals atribueix set milions de morts prematures arreu del món i greus problemes de salut.

Amb els nous llindars, el Prat, que ja no complia alguns dels límits establerts en l’anterior barem, ara en queda encara més lluny. Com el Prat, tota l’àrea metropolitana de Barcelona i moltes de l’estat, Europa i el món es troben en la mateixa situació.

El principal causant d’aquesta pol·lució aèria és la crema de combustibles fòssils -trànsit rodat, aeri i marítim, indústria…-, que emet a l’atmosfera contaminats com el diòxid de nitrogen (NO₂), el monòxid de carboni (CO) o les partícules inferiors a 10 i a 2,5 micres de diàmetre (PM₁₀ i PM₂,₅), entre altres.

L’OMS ha reduït el llindar de l’NO₂ de 40 a 10 micrograms per metre cúbic d’exposició anual. Al Prat, segons les estacions de mesurament de la Generalitat, la presència d’aquest contaminant se situa al voltant dels 33 micrograms per metre cúbic. És a dir, abans del canvi de límits sí que els complia, però no pas ara.

No és el cas, en canvi, de les PM₁₀ i PM₂,₅, que ja no es complien abans del canvi de llindars, i menys encara a partir d’ara. Pel que fa a les PM₁₀, l’OMS ha passat el límit de 20 a 15 micrograms per metre cúbic. Al Prat, els nivells se situen entre 20 i 30. Les PM₂,₅ han passat de 10 a 5, mentre que a la nostra ciutat les mesures indiquen valors al voltant de 12.

Pel que fa al CO, l’OMS estableix un límit de 4 mil·ligrams per metre cúbic d’exposició durant 24 hores. Al Prat, els nivells són molt inferiors, al voltant de 0,3.

Recomanacions, no pas obligacions

L’OMS ha decidit redissenyar aquestes directrius arran de les abundants proves científiques actualment disponibles sobre les afeccions dels contaminants a la salut humana. Els llindars de seguretat que estableix l’OMS, però, no suposen un mandat legal, són només recomanacions, i és cada país qui decideix si estableix els mateixos límits que proposa l’OMS.